Tasavvuf Literatürü

Tasavvuf & Sufiler


AKADEMİK TASAVVUF YAZILARI


TASAVVUF LİTERATÜRÜ

besmele_kufi

Tasavvuf&Sufiler websitemizin
bu kısmında sade bir alt yapı ile Tasavvuf Literatürü’nün önemli bazı
metinlerine yer vereceğiz. Bu metinleri sunmaktan maksadımız konuyla
ilgili herkesin en azından ismen bildiği bazı kalemlerin tasavvufi
literatürde değeri kanıtlanmış eserlerine bir arada, kolayca
ulaşılabilecekleri literal bir kaynak oluşturmaktır.

Akademik düzeyde tasavvuf ile ilgilenen ilim erbabına
bir çağrımızı da dile getirmek istiyoruz: Elinizde yazı olarak mevcut olan
ve bu sayfalarda yer almasını istediğiniz önemli makaleleleri *.doc (MS
WORD) formatında tasavvufvesufiler@gmail.com adresimize
gönderdiğiniz takdirde değerlendirilecektir. Ayrıca web üzerinde bulunan
önemli makale ve yazıların linklerini gönderecek herkes bu sayfaların
zenginleşmesine katkıda bulunmuş olacaktır.

Bu çağrımıza icabet ederek değerli inceleme ve
araştırmalarının websitemizde yayınına muvafakat veren ülkemizin saygın
ilim erbabındanProf. Dr. Hülya Küçük ; Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Prof. Dr. Necdet Tosun ve
Prof. Dr. İbrahim Maraş başta olmak
üzere tüm ilim ve kalem erbabına “ilme talib olanlar”a ‘vekaleten’
aleni teşekkürü bir borç biliriz.


Tasavvuf & Sufiler

besmele_kufi

TASAVVUFİ LİTERATÜR’den Seçmeler

Editorial Notlar


 Prof.Dr. Ömer Lütfi Barkan : Kolonizatör Türk Dervişleri

Prof. Dr. M. Fuad Köprülü : Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (seçmeler)

 Prof. Dr. Ahmed Yaşar Ocak ; İslâm,Tasavvuf ve Tarikatlar -Sosyal Tarih Perspektifinden Bir Bakış-


Prof. Dr. Sönmez Kutlu:  İmam MATURİDΠ– Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle –

 

Prof. Dr. İbrahim Maraş : Şeyh Zeynullah Rasûlî (1833-1917)

Prof. Dr. İbrahim Maraş : İdil-Ural Bölgesinde Ceditçilik Hareketinin “Tasavvuf“a Bakışı

Prof. Dr. İbrahim Maraş: İdil-Ural Bölgesinde Ceditçilik Hareketinin “Kadın” Değerlendirmesi

Prof. Dr. İbrahim Maraş: İlk Müslime Kadı Muhlise Bubi (1869-1937) ve Sovyet Rejimi

 

Prof. Dr. Hülya Küçük: Batı’da “Sufizm” Mes’elesine Toplu Bir Bakış


Prof. Dr. Necdet Tosun: Yesevilik’te Zikr-i Erre

Prof. Dr. Necdet Tosun: Menâkıb-ı Ahmed-i Yesevî 

Prof. Dr. Necdet Tosun: Yesevîliğin İlk Dönemine Âid Bir Risâle: MİRÂTÜL-KULÛB


Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç: Sûfî Şiirinin Poetikası


Prof. Dr. Abdulhakim Yüce:  
Kozmik Yetki : TASARRUF


Doç. Dr. Ali Yaman:  Yesevilik Araştırmalarının Sorunları


Doç. Dr. Nadirhan Hasan: Aziz Mahmud Hüdâyî’nin “Tarîkatnâme”

ve Hazînî’nin “Cevâhirü’l-Ebrâr”  İsimli Eserlerinde Tarîkat ÂdâbıProf. Dr. Metin İzeti :  
ARNAVUT TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE
HOCA AHMED YESEVİ’NİN ETKİSİ

 Prof Dr. M. Nazif Şehranî’den Vildan Serin: Orta Asya ve Sovyetler Dönemi Uygulamaları


 Dr. Hayati Bice : Yesevi’nin “Tengri”si


Dr. Hayati Bice : “İslamofobi” Otopsisi


TASAVVUFUN KLASİK KAYNAKLARI


Divan-ı Hikmet / Hoca Ahmed 
Yesevi [Aktarım: Dr. Hayati BİCE] 


  Cevahir’ül-Ebrar (Seçmeler)Hazinî [Aktarım: Prof. Dr. Cihan OKUYUCU]