Currently browsing category

Hz Rasûlullah ve Ashâbı

TASAVVUFUN   SEÇKİN   SİMALARI

* HAZRET-İ RASÛLULLAH (S.A.V) Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa (s.a.v)’in Hayatı Muhammed Mustafa (s.a.v)’in Kronolojisi * EHL-İ BEYT-İ RASULULLAH Hz. Fatımatü’z-Zehra binti Muhammed {R.A} Hz. Aliyyul-Murteza bin Ebu Talib{K.V.} Hz. Hasan{R.A.} Hz. Hüseyin{R.A.} * EZVÂC-I TAHİRÂT [Rasulullah’ın Eşleri] Hz.Hatıcetul-Kübra{R.A.} Hz. Aişe{R.A.} * ÇAR YÂR-İ GÜZÎN [DÖRT SEÇKİN DOST] Sıddık-i Ekber Ebu Bekr {R.A.} Ömerül-Faruk bin Hattab {R.A.} Osman-ı …

Şah-ı Merdân: ALİ bin EBÛ TÂLİB (K.V.)

ALİ  BİN  EBÛ TÂLİB [ Kerremallahu   Vechehu ] Künyesi Ebu Hasan (Hasan’ın Babası) Ebu Turab (Toprağın babası) Lâkabları Kur’an-ı Natık (konuşan Kuran) Haydar Murtaza Şah-ı Velayet Esedullah (Allah’ın Arslanı) Şah-ı Merdan Şir-i Yezdan Seyfullah Hayatı Doğumu: 599 – Ölümü: 661 [ Hz. Ali (K.V.)’nin temsili resmidir. ] Rasulullah’ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü İslam  …

Hz. EBÛBEKİR es-SIDDÎK (R.A.)

Hz. EBÛBEKİR es-SIDDÎK [ R. A. ] “Silsile-i Nakşbendiyye-i Aliyye’nin İkinci Halkası” Hz. Muhammed (s.a.s.)’in İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşid halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.Kur’ân-ı Kerim’de hicret sırasında Rasûlullah’la beraber olmasından dolayı, “…mağarada bulunan iki kişiden biri…” (et-Tevbe, …

Hz. ÖMER el-Fâruk (R.A.)

Ebû Hafs Ömer b. el-Hattâb b. Nüfeyl b. Abdiluzzâ el-Kureşî el-Adevî (ö. 23/644) Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644). Müellif: MUSTAFA FAYDAT DVİA Fil Vak‘ası’ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir rivayete göre ise Büyük (Dördüncü) Ficâr savaşından dört yıl kadar önce Mekke’de doğdu (Halîfe b. Hayyât, I, 151). Baba tarafından soyu Câhiliye …

Hz. OSMAN bin AFFÂN (R.A.)

OSMAN BİN AFFÂN “Zinnureyn” Ashab-ı Kiramın en büyüklerinden ve Peygamber Efendimizin damadı, üçüncü halifesi olan Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi’ş-Şems b. Abdi Menaf el-Kureşî el-Emevî; Raşid Halifelerin üçüncüsü. Kureyş kabilesinin Beni Ümeyye (Ümeyyeoğulları) ailesine mensup olup, nesebi hem ana hem baba yönünden beşinci ceddi olan Abdi Menaf’ta Rasulullah (s.a.s) ile …

BİLÂL-İ HABEŞÎ

BİLÂL-İ HABEŞÎ Hz. Peygamber’e ilk iman edenlerden biri ve sonradan ona müezzin olan sahabî. İslâm tarihinde unutulmaz yeri olan Bilâl-î Habeşî, aslen Habeşlidir. Anasının adı Hamâme, babasının adı Rebah, künyesi Abdullah’tır. Bilâl, İslâm’ın ilk tebliğ yıllarında Ümeyye b. Halef’in kölesiydi. İslâm’ın ortaya çıktığı yıllarda bir çok kimse, soy ve soplarının …

Şehidler Efendisi: HAMZA   BİN ABDULMUTTALİB

“ESEDULLAH”   HAMZA   BİN ABDULMUTTALİB “Şehidler Efendisi   :  Allah’ın Arslanı” [  R. A. ] İslam tarihinde “Şehidlerin Efendisi”  ve “Allah’ın Arslanı” lakabları ile  anılan Uhud Kahramanı ve şehidi Hamza bin Abdulmuttalib Rasulullah efendimiz (s.a.v.)’in öz  amcasıdır. Hz. Hamza, Peygamberimizin amcalarının en küçüğüdür. Doğumdan bir kaç gün sonra, Peygamberimizi emziren Ebû Lebeb’in …

Hz. Fatımatü’z-Zehra

Hz. Fatımatü’z-Zehra [ R.A. ] Fatımeh Ez-Zehra veya Fatıma’tüz-Zehra  olarak bilinir. Fatıma’tüz-Zehra İslam Peygamberi Hz. Muhammed ve Hz. Muhammed’in ilk eşi Hz. Hatıce’nin kızı ve seyyidlerin anasıdır. Arabistan’ın kuzeybatısında Mekke’de 614 veya 606 yılında doğmuş ve Medine’de Rasulullah (s.a.v.)in vefatından 6 ay sonra 632 yılında ölmüştür. 624 yılında babasının amcası Ebu Talib’in oğlu Ali …

EBÛ ZERR el GIFÂRÎ

EBÛ ZERR el GIFÂRÎ [ R. A. ] İlk müslümanlardan, sahâbî Ebû Zerr, Benû Gıfâr kabilesine mensub olup doğum tarihi bilinmemektedir. H. 31 (M. 651/652) yılında Mekke ile Medine arasında bir yer olan er-Rebeze’de vefât etmiştir. Ebû Zerr (r.a)’in ismi ve babasının adı hakkında kaynaklarda çeşitli isimler zikredilmektedir. Bazı eserlerde …