Currently browsing category

Bilgin & Öncü

Prof. Dr. Necdet TOSUN: AHMED YESEVÎ MENKIBELERİ

AHMED YESEVÎ’NİN MENÂKIBI Dr. Necdet TOSUN M.Ü. İlâhiyat Fak. Tasavvuf ABD   Ahmed Yesevî’nin söz ve nasihatlarını ihtivâ eden en eski eser, halîfesi Sûfî Muhammed Dânişmend’in Mir’âtü’l-kulûb adlı risâlesidir. Ahmed Yesevî’nin menkıbelerini ihtivâ eden bulabildiğimiz en eski eseri, İmâm Sığnâkî’nin risâlesidir.   MÜELLİF: İmâm Hüsâmeddîn Hüseyin b. Ali Sığnâkî (ö. …

Prof. Dr. İbrahim MARAŞ: ŞEYH ZEYNULLAH RASÛLÎ (1833-1917)

ŞEYH ZEYNULLAH RASÛLÎ (1833-1917) Prof. Dr. İbrahim MARAŞ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zeynullah Rasûlî’nin Hayatı:             İdil Ural bölgesinin, özellikle de Kazakistan ve Sibirya’ya sınır kesimlerinin, meşhur Nakşibendî şeyhidir. Tam adı, Zeynullah b. Habibullah b. Rasûl b. Musa b. Bayramkul b. Aşık b. Sultanay b. Murat Topay b. Uraz Ali …

Prof. Dr. İbrahim MARAŞ: İlk “Müslime” Kadı

İlk “Müslime”  Kadı  Muhlise Bubi (1869-1937) ve  Sovyet Rejimi (1921-1936) Prof. Dr. İbrahim MARAŞ  Muhlise Bubi Diğer İslam Alimleri ile birlikte…             Hayatı: Muhlise Bubi, 21 Şubat 1869 yılında Vyatka bölgesinde Sarapul’a bağlı İj-Bubi köyünde doğdu[1]. Babası Abdülallam Hazret’den ve annesi Bedrülbenat Hanım’dan tahsil gördü; ayrıca çevredeki bazı meşhur …

Prof. Dr. Sönmez KUTLU: İMAM MATURİDÎ

İMAM   MATURİDÎ – Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle – Prof. Dr.  Sönmez  KUTLU Maveraünnehir ve Semerkand’da Siyasî ve Dinî Ortam Maveraünnehir, Ceyhun nehrinin doğu tarafı olup, İslam’dan önce Hayatıla, İslam’dan sonra ise, Maveraünnehir olarak isimlendirilen bölgenin adıdır. Bu nehrin batı tarafına da Horasan denilmektedir. Bölgede, Tirmiz, Nesef, Taşkent, Fergana, Buhara ve …

İMAM-I A’ZÂM EBU HANÎFE

İMAM-I A’ZÂM  EBU HANÎFE [ K.S.] ( 699, Kûfe -767, Bağdat ) Asıl adı Numan bin Sabit bin Zutadır. 699 yılında Kufe’de doğup, 767’de Bağdat’ta öldürüldü. Sünni müslümanlar tarafından ehl-i sünnet itikadının öncüsü olarak kabul edilir. Hanefi Mezhebinin kurucusudur. İslam dünyasındaki müminlerin  %45-50’inin kurucusu olduğu Hanefi mezhebi çerçevesinde amel ettiği tahmin …

Prof. Dr. M. Fuad KÖPRÜLÜ: TÜRK EDEBİYATINDA İLK MUTASAVVIFLAR

TÜRK EDEBİYATINDA  İLK  MUTASAVVIFLAR Prof. Dr. M. Fuad Köprülü DİB Yayınları -118 ;  6. Basım ( I. KISIM : AHMED YESEVİ ve TESİRLERİ ) [ II-III-IV. BÖLÜMLER s. 27-118 ] BÖLÜM AHMED YESEVÎ’NİN  MENKABEVÎ HAYATI Halkın muhayyelesi üzerinde kuvvetli izler bırakan her şahsiyet, hatta daha hayatında iken, menkabesinin teşekkül ettiğini …