Currently browsing category

*Hulefa-i Raşidîn

Şah-ı Merdân: ALİ bin EBÛ TÂLİB (K.V.)

ALİ  BİN  EBÛ TÂLİB [ Kerremallahu   Vechehu ] Künyesi Ebu Hasan (Hasan’ın Babası) Ebu Turab (Toprağın babası) Lâkabları Kur’an-ı Natık (konuşan Kuran) Haydar Murtaza Şah-ı Velayet Esedullah (Allah’ın Arslanı) Şah-ı Merdan Şir-i Yezdan Seyfullah Hayatı Doğumu: 599 – Ölümü: 661 [ Hz. Ali (K.V.)’nin temsili resmidir. ] Rasulullah’ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü İslam  …

Hz. EBÛBEKİR es-SIDDÎK (R.A.)

Hz. EBÛBEKİR es-SIDDÎK [ R. A. ] “Silsile-i Nakşbendiyye-i Aliyye’nin İkinci Halkası” Hz. Muhammed (s.a.s.)’in İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşid halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.Kur’ân-ı Kerim’de hicret sırasında Rasûlullah’la beraber olmasından dolayı, “…mağarada bulunan iki kişiden biri…” (et-Tevbe, …

Hz. ÖMER el-Fâruk (R.A.)

Ebû Hafs Ömer b. el-Hattâb b. Nüfeyl b. Abdiluzzâ el-Kureşî el-Adevî (ö. 23/644) Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644). Müellif: MUSTAFA FAYDAT DVİA Fil Vak‘ası’ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir rivayete göre ise Büyük (Dördüncü) Ficâr savaşından dört yıl kadar önce Mekke’de doğdu (Halîfe b. Hayyât, I, 151). Baba tarafından soyu Câhiliye …

Hz. OSMAN bin AFFÂN (R.A.)

OSMAN BİN AFFÂN “Zinnureyn” Ashab-ı Kiramın en büyüklerinden ve Peygamber Efendimizin damadı, üçüncü halifesi olan Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi’ş-Şems b. Abdi Menaf el-Kureşî el-Emevî; Raşid Halifelerin üçüncüsü. Kureyş kabilesinin Beni Ümeyye (Ümeyyeoğulları) ailesine mensup olup, nesebi hem ana hem baba yönünden beşinci ceddi olan Abdi Menaf’ta Rasulullah (s.a.s) ile …