TASAVVUFUN   SEÇKİN   SİMALARI

* HAZRET-İ RASÛLULLAH (S.A.V)

Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa (s.a.v)’in Hayatı

Muhammed Mustafa (s.a.v)’in Kronolojisi

* EHL-İ BEYT-İ RASULULLAH

Hz. Fatımatü’z-Zehra binti Muhammed {R.A}

Hz. Aliyyul-Murteza bin Ebu Talib{K.V.}

Hz. Hasan{R.A.}

Hz. Hüseyin{R.A.}

* EZVÂC-I TAHİRÂT [Rasulullah’ın Eşleri]

Hz.Hatıcetul-Kübra{R.A.}

Hz. Aişe{R.A.}

* ÇAR YÂR-İ GÜZÎN [DÖRT SEÇKİN DOST]

Sıddık-i Ekber Ebu Bekr {R.A.}

Ömerül-Faruk bin Hattab {R.A.}

Osman-ı Zinnureyn bin Affan {R.A.}

Aliyyul Murteza bin Ebu Talib{K.V.}

* ASHÂB-I KİRÂM

Aşere-i Mübeşşere

Ashâb-ı Suffa

Enes bin Malik{R.A.}

Bilal-i Habeşî{R.A.}

Selmân-ı Farisî{R.A.}

Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}

Abdullah bin Mesud{R.A.}

Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}

Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}

Ammar bin Yâsir{R.A.}

Ebud-Derda{R.A.}

Ebu Musa el-Eş’ârî{R.A.}

Mikdad bin Esved{R.A.}

Halid bin Velid{R.A.}

Sa’d bin Ebi Vakkâs{R.A.}

* TABİÎN VE SONRASI

Üveys -el Karani [ K.S. ]

Kâsım bin Muhammed b. Ebû Bekr [K.S.]

Cafer-i Sadık [K.S.]

İmâm- A’zâm Ebu Hanife [ K.S. ]

Râbia-tül Adeviyye [ K.S. ]

Hasan-ı Basri [K.S.]

Cüneyd-i Bağdadî [K.S.]

Bayezid-i Bistamî [K.S.]

Hallac – ı   Mansur [ K.S. ]

Eb’ul Hasan Harakânî [K.S.]

Ebû Ali Farmedi [K.S.]

 

 * PİRÂN-I    TURÛK-U   ALİYYE

Gavs-ı Azam  Abdulkadir   Geylani  [K.S.] & Sohbetlerinden Seçmeler

Hazret Sultan  Hoca Ahmed Yesevi [K.S.] &  Eseri : “Divan-ı Hikmet”

Hakim Ata Süleyman [K.S.] & Bakırgan Kitabı

Zengî Ata [K.S.]

Muhammed Alim Sıddıkî [K.S.]

Şah-ı Nakşbend  Muhammed   Bahauddin  Buhari [K.S.] & Sohbetleri

Hazret-i Pîr Ahmed er-Rufaî [K.S.]

Hazret-i Pîr Ahmed el-Bedevî[K.S.]

Hazret-i Pîr Ebu’l Hasen Şazelî[K.S.]

Hazret-i Pîr Necmüddin Kübra [K.S.]

Hazret-i Pîr İbrahim ed-Dessûkî[K.S.]

Hazret-i Pîr Muîniddin Çiştî [K.S.]

Hoca Yusuf Hemedani [ K.S. ]

Abdulhalık Gücdüvani [ K.S. ]

Hace Azizân Ali Ramitenî [K.S.]

Mahmud Encir Fagnevî [K.S.]

Arif Rivgerî [K.S.]

Muhammed Baba Semmasî [K.S.]

Seyyid Emir Külâl [K.S.]

Muhammed Parsa[K.S.]

Alaaddin Attar[K.S.]

Yakub Çerhî [K.S.]

Hoca Ubeydullah Ahrar [K.S.]

Seyyid Ahmed Buharî [K.S.]

İmam- ı Rabbani Ahmed Farukî Serhendî [K.S.]

Mevlana Halid-i Bağdadî[K.S.]

Şeyh-i Ekber  Muhyiddin ibn Arabi [K.S.] & Müminlere Nasihatleri

Emir Sultan Buharî [K.S.]

Pir-i Sâni İsmail Rûmî [K.S.]

Ahmed Kuddusi [K.S.]

İbrahim Hakkı Erzurumi [ K.S. ]

Sadreddin Konevi [ K.S. ]   &  Kırk Hadis Derlemesi

Beşiktaşlı Yahya Efendi [K.S.]

Muhammed Nuri Şemseddin [K.S.]

Ömer Halvetî [K.S.]

Pîr-i Sâni Yahya Şirvanî [K.S.]

İbrahim Gülşenî [K.S.]

Hazret-i  Pir  Şaban-ı Velî [K.S.]

Hazret-i  Pir Husameddin Uşşaki [K.S.]

Abdulmecid Sivasî [K.S.]

Abdulehad Nuri [K.S.]

Şemseddin Sivasî [K.S.]

Hazret-i Pîr Hacı Bayram-ı Veli [K.S.]

Ak Şemseddin [K.S.]

Eşrefoğlu Rumi [K.S.] & Şiirlerinden Seçmeler

İsmail Hakkı Bursevi [K.S.]

Hazret-i  Pir  Nureddin Cerrahi [K.S.]

Aziz Mahmud Hudâyi [K.S.] & Günümüze de Yazılmış Bir Mektubu

Hazret-i  Pir Husameddin Uşşakî [K.S.]

Ümmi Sinan [K.S.]

Bahaeddin Veled [K.S.]

Burhaneddin Tirmizî [K.S.]

Muhammed Şemsüddin Tebrizi [K.S.]

Hazret-i Pir  Mevlana Celaleddin Belhi / Rumi [K.S.] & Mesnevi-i Şerifinden…

*Mesnevi-i Şerif’den Seçmeler

*Menakıb-ı Mevlana Celaleddin

Sultan Veled [K.S.]

Hazret-i Pîr Hacı  Bektaş-ı  Velî  [K.S.]

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi [K.S.]

Osman Bedreddin Erzurumi [ K.S.]

Küçük Hüseyin Ankaravi [K.S.]

Seyyid Cemaleddin Gazikumuki [K.S.]

İmam Şamil  [K.S.]

 

ÇAĞIMIZIN MÜRŞİDLERİ

Şerafeddin Dağıstani [K.S.]

Abdullah Dağıstani [K.S.]

Mustafa İhsan Karadağ [K.S.]

M. Nazım Rabbanî [K.S.]

Dr. Münir Derman [K.S.]

Mustafa İsmet Garibullah [K.S.]

Ali Haydar Ahıskavi [K.S.]

Mahmud Ustaosmanoğlu [K.S.]

Muhammed Zâhid Kotku [K.S.]

Mahmud Es’ad Coşan [K.S.]

Ramazanoğlu Mahmud Sami [K.S.]

Musa Topbaş [K.S.]

Abdulhay Öztoprak [K.S.]

Hasan Burkay  [K.S.]

Muzaffer Ozak Aşkî [K.S.]

Safer Dal [K.S.]

Sıddık Naci Eren [K.S.]

Abdülhakim Arvâsî [K.S.]

Alvarlı Efe [K.S.]

Muhammed Raşid Erol [K.S.]

Abdulbakî Erol [K.S.]

Abdullah Çetin Farukî [K.S.]

Muhammed  Haznevî  [K.S.]

Şah Hüsameddin Ali  [K.S.]

Mustafa Hayri Öğüt [K.S.]

Seyyid  Muhammed Malik el-Alawî  [K.S.]

Şeyh Muhammed Zekeriya el-Buhari [K.S.]