Ashâb-ı Kirâm

ASHAB-I KİRÂM

Resulullah (sav) ile beraber akşam namazı kılmıştık. Aramızda: “Burada oturup yatsıyı da O’nunla birlikte kılsak” dedik ve oturduk. Derken yanımıza geldi ve: “Hala burada mısınız?” buyurdular. “Evet!” dedik. “İyi yapmışsınız!” buyurdu ve başını semaya kaldırdı. Başını sıkça semaya kaldırdı ve şöyle buyurdu: “Yıldızlar semanın emniyetidir.
Yıldızlar gitti mi, vaadedilen şey semaya gelir. Ben de Ashabım için bir emniyetim.
Ben gittim mi, onlara vaadedilen şey gelecektir. Ashabım da ümmetim için bir emniyettir.
Ashabım gitti mi ümmetime vaadedilen şey gelir.”

Ravi Ebu Musa (r.a.)

Kaynak:Müslim, Fedailu’s-Sahabe 207, (2531)

 

Aşere-i Mübeşşere

Ehl-i Sünnet bakış açısına göre İslâm Peygamberi Rasulullah (s.a.v.) tarafından sağlıklarında cennetle müjdelenmiş -cennete girecekleri Allah tarafından vaad edilmiş- on kişi…

HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN

1.Sıddık-i Ekber Ebu Bekr {R.A.}
2.Ömerül-Faruk bin Hattab {R.A.}
3.Osman-ı Zinnureyn bin Affan {R.A.}
4.Aliyyul Murteza bin Ebu Talib{K.V.}
5.Talha bin Ubeydullah
6.Zübeyr bin Avvam
7.Sa’d bin Ebi Vakkâs
8.Abdurrahman bin Avf
9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
10.Said bin Zeyd

Şehidler Efendisi : Hz. Esedullah Hamza { Razıallahu Anh }

Ashab-ı Suffa
Bilal-i Habeşî{R.A.}
Selmân-ı Farisî{R.A.}
Enes bin Malik{R.A.}
Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
Abdullah bin Mesud{R.A.}
Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
Ammar bin Yâsir{R.A.}
Muaz Bin Cebel {R.A:}
Ebud-Derda{R.A.}
Ebu Musa el-Eş’ârî{R.A.}
Mikdad bin Esved{R.A.}
Halid bin Velid{R.A.}
Mus’ab bin Umeyr{R.A.}
Usame bin Zeyd{R.A.}
Erkam{R.A.}

ASHÂBIN ZAHİDLERİ

Rasulullah (sav) buyurdular ki: “Ümmetimde ümmetime karşı en çok merhametli olan kimse Ebu Bekr’dir. Onlar içinde Allah’ın emri hususunda en çok titiz olanı Ömer’dir. Haya cihetiyle en şiddetli olanı Osman’dır. (Davalarda) en isabetli hüküm vereni Ali’dir. Helal ve haramı en iyi bileni Muaz İbnu Cebel’dir, Feraizi en iyi bilen Zeyd İbnu Sabit’tir. Kur’an okumasını en iyi bileni Ubey İbnu Ka’b’dır. Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini Ebu Ubeyde İbnu’l-Cerrah’dır. Ebu Zerr’den daha doğru sözlü olan birini ne gök gölgeledi, ne de yer taşıdı. O, verada Hz. İsa aleyhisselam gibiydi. Hz. Ömer (ra) (hased etmişçesine): “Yani biz bu hasletin onda olduğunu kabul edecek miyiz?” dedi. Resulullah (sav): “Evet Bu hasletleri onda var bilin!” buyurdular.

Ravi (r.a.):Enes

Kaynak:Tirmizi, Menakıb (3793, 3794)

Yeryüzünün İlk Müslümanları

Rasulullah (sav) buyurdular ki: “Ben aranızda ne kadar kalacağımı bilemiyorum. Benden sonra “iki’ye uyun” dedi ve Ebu Bekr ile Ömer’e işaret etti. (Sözlerine devam ederek): “Ammar’ın davranışlarını örnek alın. İbnu Mes’ud ne söylemişse tasdik edin” buyurdu.

Ravi (r.a.):Huzeyfe

Kaynak:Tirmizi, Menakıb, (3804)

 

***

cobanata_mavi

…Sufi  Forum  Açıldı…  Sufi  Forum  Açıldı…  Sufi  Forum Açıldı…

Türkiye’nin  ” En Özgür  ve  En Özgün ”  Tasavvuf  Platformu

Üyelik ve Paylaşım için tıklayınız…