Evliyaullah

Ashâb-ı Kirâm & Tasavvuf Tarihinden Bazı Evliyaullah & Günümüzün Mürşidleri

 

TASAVVUFUN   SEÇKİN   SİMALARI

 

* HAZRET-İ RASULULLAH (S.A.V)

Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa (s.a.v)’in Hayatı
Muhammed Mustafa (s.a.v)’in Kronolojisi

* EHL-İ BEYT-İ RASULULLAH

Hz. Fatımatü’z-Zehra binti Muhammed {R.A}
Hz. Aliyyul-Murteza bin Ebu Talib{K.V.}
Hz. Hasan{R.A.}
Hz. Hüseyin{R.A.}

* EZVÂC-I TAHİRÂT [Rasulullah’ın Eşleri]

Hz.Hatıcetul-Kübra{R.A.}
Hz. Aişe{R.A.}

* ÇAR YÂR-İ GÜZÎN [DÖRT SEÇKİN DOST]

Sıddık-i Ekber Ebu Bekr {R.A.}
Ömerül-Faruk bin Hattab {R.A.}
Osman-ı Zinnureyn bin Affan {R.A.}
Aliyyul Murteza bin Ebu Talib{K.V.}

* ASHÂB-I KİRÂM

Aşere-i Mübeşşere
Ashâb-ı Suffa
Enes bin Malik{R.A.}
Bilal-i Habeşî{R.A.}
Selmân-ı Farisî{R.A.}
Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
Abdullah bin Mesud{R.A.}
Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
Ammar bin Yâsir{R.A.}
Ebud-Derda{R.A.}
Ebu Musa el-Eş’ârî{R.A.}
Mikdad bin Esved{R.A.}
Halid bin Velid{R.A.}
Sa’d bin Ebi Vakkâs{R.A.}

* TABİÎN VE SONRASI

Üveys -el Karani [ K.S. ]
Kâsım bin Muhammed b. Ebû Bekr [K.S.]
Cafer-i Sadık [K.S.]
İmâm- A’zâm Ebu Hanife [ K.S. ]
Râbia-tül Adeviyye [ K.S. ]
Hasan-ı Basri [K.S.]
Cüneyd-i Bağdadî [K.S.]
Bayezid-i Bistamî [K.S.]
Hallac – ı   Mansur [ K.S. ]
Eb’ul Hasan Harakânî [K.S.]
Ebû Ali Farmedi [K.S.]

 

 

 * PİRÂN-I    TURÛK-U   ALİYYE

Gavs-ı Azam  Abdulkadir   Geylani  [K.S.] & Sohbetlerinden Seçmeler
Hazret Sultan  Hoca Ahmed Yesevi [K.S.] &  Eseri : “Divan-ı Hikmet”
Şah-ı Nakşbend  Muhammed   Bahauddin  Buhari [K.S.] & Sohbetleri
Hazret-i Pîr Ahmed er-Rufaî [K.S.]
Hazret-i Pîr Ahmed el-Bedevî[K.S.]
Hazret-i Pîr Ebu’l Hasen Şazelî[K.S.]
Hazret-i Pîr Necmüddin Kübra [K.S.]
Hazret-i Pîr İbrahim ed-Dessûkî[K.S.]
Hazret-i Pîr Muîniddin Çiştî [K.S.]
Hoca Yusuf Hemedani [ K.S. ]
Abdulhalık Gücdüvani [ K.S. ]
Hace Azizân Ali Ramitenî [K.S.]
Mahmud Encir Fagnevî [K.S.]
Arif Rivgerî [K.S.]
Muhammed Baba Semmasî[K.S.]
Seyyid Emir Külâl [K.S.]
Muhammed Parsa[K.S.]
Alaaddin Attar[K.S.]
Yakub Çerhî [K.S.]
Hoca Ubeydullah Ahrar [K.S.]
Seyyid Ahmed Buharî [K.S.]
İmam- ı Rabbani Ahmed Farukî Serhendî [K.S.]
Mevlana Halid-i Bağdadî[K.S.]
Şeyh-i Ekber  Muhyiddin ibn Arabi [K.S.] & Müminlere Nasihatleri
Hakim Ata Süleyman [K.S.]
Emir Sultan Buharî [K.S.]
Eşrefoğlu Rumi [K.S.] & Şiirlerinden Seçmeler
Pir-i Sâni İsmail Rûmî [K.S.]
Ahmed Kuddusi [K.S.]
İbrahim Hakkı Erzurumi [ K.S. ]
Sadreddin Konevi [ K.S. ]   &  Kırk Hadis Derlemesi
Yahya Efendi [K.S.]
Muhammed Nuri Şemseddin[K.S.]
Ömer Halvetî [K.S.]
Pîr-i Sâni Yahya Şirvanî [K.S.]
İbrahim Gülşenî [K.S.]
Hazret-i  Pir  Şaban-ı Velî [K.S.]
Hazret-i  Pir Husameddin Uşşaki [K.S.]
Abdulmecid Sivasî [K.S.]
Abdulehad Nuri [K.S.]
Şemseddin Sivasî [K.S.]
Hazret-i Pîr Hacı Bayram-ı Veli [K.S.]
Ak Şemseddin [K.S.]
İsmail Hakkı Bursevi [K.S.]
Hazret-i  Pir  Nureddin Cerrahi [K.S.]
Aziz Mahmud Hudâyi [K.S.] & Günümüze de Yazılmış Bir Mektubu
Hazret-i  Pir Husameddin Uşşakî [K.S.]
Ümmi Sinan [K.S.]
Bahaeddin Veled [K.S.]
Burhaneddin Tirmizî [K.S.]
Muhammed Şemsüddin Tebrizi [K.S.]
Hazret-i Pir  Mevlana Celaleddin Belhi / Rumi [K.S.] & Mesnevi-i Şerifinden…

               *Mesnevi-i Şerif’den Seçmeler

               *Menakıb-ı Mevlana Celaleddin                 

Sultan Veled [K.S.]
Hazret-i Pîr Hacı  Bektaş-ı  Velî  [K.S.] 
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi [K.S.]
Osman Bedreddin Erzurumi [ K.S.]
Küçük Hüseyin Ankaravi [K.S.]
Seyyid Cemaleddin Gazikumuki [K.S.]

ÇAĞIMIZIN MÜRŞİDLERİ

İmam Şamil  [K.S.]
Dr. Münir Derman [K.S.]
Şerafeddin Dağıstani [K.S.]
Abdullah Dağıstani [K.S.]
Mustafa İhsan Karadağ [K.S.]
M. Nazım Haqqanî [K.S.]
Mustafa İsmet Garibullah [K.S.]
Ali Haydar Ahıskavi [K.S.]
Mahmud Ustaosmanoğlu [K.S.]
Muhammed Zâhid Kotku [K.S.]
Mahmud Es’ad Coşan [K.S.]
Ramazanoğlu Mahmud Sami [K.S.]
Musa Topbaş [K.S.]
Abdulhay Öztoprak [K.S.]
Hasan Burkay  [K.S.]
Muzaffer Ozak Aşkî [K.S.]
Sıddık Naci Eren [K.S.]
Abdülhakim Arvâsî [K.S.]
Alvarlı Efe [K.S.]
Muhammed Raşid Erol [K.S.]
Abdullah Çetin Farukî [K.S.]
Muhammed  Haznevî  [K.S.]
Şah Hüsameddin Ali  [K.S.]
Mustafa Hayri Öğüt [K.S.]
Seyyid  Muhammed Malik el-Alawî  [K.S.]
Şeyh Muhammed Zekeriya el-Buhari [K.S.]

 

TURÛK-U ALİYYE SİLSİLELERİ

 

Bir cevap yazın