Silsile ve İcâzet

TASAVVUFTA  SİLSİLE  VE  İCAZET

Tasavvufi yolların hepsinde  günümüzdeki mürşidden  Rasulullaha kadar ulaşan  “manevi zincir”  tasavvufî gelenekte  “silsile” olarak adlandırılır.

Bu zincirin tarihen sağlıklı oluşu tasavvufi feyz ve bereketin intikalinde çok önemlidir.

Bir tasavvuf yolunun sağlamlığının en büyük delili sahih bir silsileye sahip oluşudur.

Silsilenin tasavvufi önemine uygun olarak bütün  tarikatlar yazılı bir belge olan icazetname (veya silsilename) ile kendi yollarındaki ruhani akışı kayıtlara bağlayarak belgelemişler ve -maaalesef günümüzde de örnekleri görülen-  istismarları engellemişlerdir.

Tasavvuftaki “Allah’a giden yollar mahlûkatın nefesleri sayısıncadır.” anlayışı sebebiyle tarikat sayısında bir sınırlama  -teorik olarak-  yoktur.

İtikadi bakımdan kitap ve sünnete bağlı, ehl-i sünnet ve’l-cemaat anlayışını benimseyen, ibâdet ve muâmelâtta İslâm’ın temel esaslarını uygulayan ve manevi bir silsileyi sürdürme yetkisine sahip mürşid-i kamiller tarafından temsil edilen tarikatlar “hak” tarikatlardır.

SİLSİLE-i  ALİYYE-i   NAKŞBENDİYYE“Tarikat-ı   Sıddîkiyye”

Tasavvufi yolda  “Silsile”  günümüzde kendisine biat edilen  Mürşid-i Kamil’den  Rasulullah (s.a.v.)’e kadar ulaşan bir manevi zincirdir.

Bu zincirin sağlam  oluşu tasavvufi feyz ve bereketin intikalinde çok önemli olduğundan  intisab edilen tasavvuf  yolunun “açık” olmasının ve manevi feyz akışının “aktif” oluşunun en büyük delili

“sahih bir silsile”ye sahip olmasıdır.

 1. Rasûlullah : Muhammed Mustafa  ibn Abdullah

  Sallallahu Aleyhi ve Sellem

 2. Ebu Bekr es-Sıddîk, Radiya-l-Lahu`Anh
 3. Selman el-Farisî, Radiya-l-Lahu`Anh
 4. Kasım  ibn Muhammed ibn Ebu Bekr qaddasa-l-Lahu sirrah
 5. Cafer es-Sadık, Aleyhi-s-selam .
 6. Tayfur Ebu Yezid el-Bistami, Radiya-l-Lahu anh
 7. Ebul Hasan Ali el-Harakani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 8. Ebu Ali el-Farmedi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 9. Ebu Yakub Yusuf el-Hemedani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 10. Ebul Abbas Hızr Aleyhi-s-selam
 11. Abdul Halık el-Gücdüvani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 12. Arif er-Rivgeri, qaddasa-l-Lahu sirrah
 13. Hace  Mahmud el-Encir el-Fagnevi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 14. Ali er-Ramiteni, qaddasa-l-Lahu sirrah
 15. Muhammed Baba es-Semmasi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 16. Emir Külal, qaddasa-l-Lahu sirrah
 17. Muhammed Baha’üddin Şah-ı Nakşbend el-Buhari, qaddasa-l-Lahu sirrah
 18. Ala’uddin Attar el-Buhari , qaddasa-l-Lahu sirrah
 19. Yakub el-Çerhi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 20. Ubeydullah Ahrar, qaddasa-l-Lahu sirrah
 21. Muhammed Zahid, qaddasa-l-Lahu sirrah
 22. Derviş Muhammed, qaddasa-l-Lahu sirrah
 23. Muhammed Hace el-Emkeneki, qaddasa-l-Lahu sirrah
 24. Muhammed Baki bi-l-Lah, qaddasa-l-Lahu sirrah
 25. İmam-ı Rabbani Ahmed Farûki es-Serhendi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 26. Muhammed Masum Farûki el-Müceddidi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 27. Muhammed Seyfuddin Farûki el-Müceddidi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 28. Nur Muhammed el-Bedavani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 29. Şemsuddin Habibullah Mazhar Cân-ı Canan, qaddasa-l-Lahu sirrah
 30. Gulam Ali Abdullah ed-Dehlevi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 31. Halid el-Bağdadi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 32. İsmail Muhammed eş-Şirvani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 33. Has Muhammed eş-Şirvani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 34. Muhammed Efendi el-Yerahi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 35. Cemaleddin el-Gazikumuki , qaddasa-l-Lahu sirra  
 36. Ebu Ahmed es-Suğuri, qaddasa-l-Lahu sirrah
 37. Ebu Muhammed el-Medeni, qaddasa-l-Lahu sirrah
 38. Şerafeddin ed-Dağıstani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 39. Abdullah  ed-Dağıstani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 40. Muhammed Nazım Adil el-Haqqani, qaddasa-l-Lahu sirrah

“The Naqshbandi Sufi Way : History and Guidebook of the Saints of the Golden Chain” kitabında verilen

“Nakşbendiyye-i Dağıstaniyye Silsilesi“dir.

Kaynak : http://www.naqshbandi.org/frmchain.htm

 

Bir Nakşbendiyye-Müceddidiyye Silsilesi -İngiltere’den yayınlanmıştır.-

Bir Nakşbendiyye-Uveysiyye Silsilesi-Pakistan’dan yayınlanmıştır.-

Bir Kadiriyye Silsilesi -Güney Afrika’dan yayınlanmıştır.-

Bir Şazeliyye-Darqawiyye Silsilesi – İspanya’dan yayınlanmıştır.-

Bir Çiştiyye Silsilesi – Kanada’dan yayınlanmıştır.-

Bir Attasiyye Silsilesi – Yemen’den yayınlanmıştır.-

Mevlana Halid-i Bağdadi [K.S.]’in Kürdemir’li Şeyh İsmail Şirvani[K.S.]’e Verdiği İcazet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir