“O’NUN GÜZEL İSİMLERİ”

O ‘NUN GÜZEL  İSİMLERİ”

-ESMÂ’İHİL-HÜSNÂ-

Allah Kur’an-il  Hakîm’de   buyuruyor :

A’raf:180

En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin. (A’raf:180)

“Allah O’dur ki kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur.En güzel isimler O’nundur” (Taha:8)

” De ki: ( İster Allah diye dua edin,ister Rahman deyin,hangisini deseniz,en güzel isimler hep O’nundur.”(İsra:110)

Rasûlullah (s.a.v)  Buyurdular ki:
“Şüphesiz ki, Allah’a mahsus doksan dokuz isim vardır. Her kim bu (güzel) isimleri ihsâ eder (sayar, ezberler ve dilinin tesbihi haline getirirse) Cennete girer.”
[Ebû Hüreyre (r.a) den ; Tirmizi, ibn Hibban ve Hakim]

E S M Â ‘ÜL- H Ü S N A

Allah’ın bu isimlerine ” sayılacak isimler ” denir. Bu isimleri  ezberlemek , anlamlarını öğrenmek , zikrederken saymak ve dilin tesbihi haline getirmek gerekir.

1

“Allah”

O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek : AllaH

( 1:1) (3:18 ) (5:109)   (6:124)  (7:180)  (8:40)  (16:91) (20:8)  (57:5) (65:3)  (74:56)   (85:20 )

[İlk rakamlar ismin geçtiği Sure numarasını ikinci rakamlar ise Ayet numarasını göstermektedir.]

2

“er-Rahman”

Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada).

(1:3) (17:110) (19:58) (21:112) (27:30) (36:52) (50:33) (55:1) (59:22) (78:38)

3

“er-Rahîm”

Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette).

(2:163) (3:31) (4:100) (5:3) (5:98) (11:41) (12:53) (12:64) (26:9) (30:5) (36:58)

4

“el-Melik”

Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.

(20:114)   (23:116)  (59:23)  (62:1)  (114:2)

5

“el-Kuddüs”

Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
(59:23)  (62:1)

6

“el-Selam”

Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
(59:23)

7

“el-Mü’min”

Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı va’dinde sadık.
(59:23)

8

“el-Müheymin”

Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.

(59:23)

9

“el-Aziz”

İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.

(3:6) (4:158) (9:40) (9:71) (48:7) (59:23)  (61:1)

10

“el-Cebbar”

Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

(59:23)

11

“el-Mütekebbir”

Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
(59:23)

12

“el-Halık”

Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan vareden, büyüklükte eşi olmayan.
(6:102) (13:16) (39:62) (40:62) (59:24)

13

“el-Bari”

Her şeyin aza ve organlarını birbirine uygun yaratan.

(59:24)

14

“el-Musavvir”

Tasvir eden ,  her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

(59:24)

15

“el-Gaffar”

Kullarının günahını örten, mağfireti çok,günahları bağışlayıcı.
(20:82)(38:66)(39:5)(40:42)(71:10)

16

“el-Kahhar”

Her şeye,her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.
(13:16)(14:48)(38:65)(39:4)(40:16)

17

“el-Vehhab”

Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
(3:8)  (38:9)  (38:35)

18

“el-Rezzak”

Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

(51:58)

19

“el-Fettah”

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
(34:26)

20

“el-Alîm”

Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
(2:158) (3:92) (4:35) (24:41) (33:40)  (35:38)(57:6)

21

“el-Kabıd”

Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
(2:245)

22

“el-Basıt”:

Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
(2:245)

23

“el-Hafıd”

Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.

24

“el-Rafi”

Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.

25

“el-Mu’iz”

İzzet veren, aziz kılan.
(3:26)

26

“el-Muzill”

Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
(3:26)

27

“el-Semi”

Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
(2:127)  (2:137)   (2:256) (8:17)  (49:1)

28

“el-Basir”

Her şeyi gören.
(4:58)  (17:1)  (42:11)   (42:27)  (57:4)  (67:19)

29

“el-Hakem”

Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
(22:69)

30

“el-Adl”

Son derece adaletli olan.

31

“el-Latif”

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.
(6:103) (22:63) (31:16) (33:34) (67:14)

32

“el-Habir”

Herşeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberi olan.
(6:18) (17:30) (49:13) (59:18) (63:11)

33

“el-Halim”

Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
(2:225) (2:235) (17:44) (22:59) (35:41)

34

“el-Azim”

Pek azametli olan, yüce.
(2:255) (42:4) (56:96)

35

“el-Gafur”

Çok bağışlayan, mağfireti çok.
(2:173) (8:69) (16:110) (41:32) (60:7)

36

“el-Şekûr”

Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
(35:30) (35:34) (42:23) (64:17)

37

“el-Aliyy”

Çok yüce.
(2:255) (4:34) (31:30) (42:4) (42:51)

38

“el-Kebir”

Pek büyük.
(13:9) (22:62) (31:30) (34:23) (40:12)

39

“el-Hafîz”

Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afet  ve belâdan  koruyan.
(11:57) (34:21) (42:6)

40

“el-Mukit”

Bilen, tayin eden. Her yaradılmışın rızkını veren.

41

“el-Hasîb”

Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
(4:6) (4:86) (33:39)

42

“el-Celîl”

Azamet , ululuk sahibi olan.

43

“el-Kerîm”

Çok ikram edici
(27:40) (82:6)

44

“el-Rakîb”

Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
(4:1) (5:117)

45

“el-Mucîb”

Kendine yalvaranların isteklerini veren, dualarını kabul eden.
(11:61)

46

” el-Vasi’ “

Lütfu bol olan, tüm niteliklerinde sonsuzluk derecesinde geniş olan.
(2:115) (2:261) (2:268) (3:73) (5:54)

47

“el-Hakîm”

Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli,  hikmet sahibi olan.
(2:129) (2:260) (31:27) (46:2) (57:1) (66:2)

48

“el-Vedûd”

Kullarını en fazla  seven,  sevilmeye en  layık olan.
(11:90)  (85:14)

49

“el-Mecîd”

Şanı, şerefi çok üstün olan.
(11:73)

50

“el-Ba’is”

Ölüleri dirilten ,  kabirlerden çıkaran.
(22:7)

51

“el-Şehîd”

Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
(4:79) (4:166) (22:17) (41:53) (48:28)

52

“el-Hakk”

Vacib’ul vücud olan,varlığı hiç değişmeden duran.
(6:62) (22:6) (23:116) (31:30)

53

“el-Vekil”

Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
(3:173) (4:171) (28:28) (33:3) (73:9)

54

“el-Kaviyy”

Pek kuvvetli.
(22:40) (22:74) (42:19) (57:25) (58:21)

55

“el-Metin”

Pek güçlü.
(51:58)

56

“el-Veliyy”

Mu’min kullarının dostu.
(3:68) (4:45) (7:196) (42:28) (45:19)

57

“el-Hamîd”

Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen.
(14:1) (14:8) (31:12) (31:26) (41:42)

58

“el-Muhsi”

Sonsuza kadar da  olsa, herşeyin sayısını bilen.

59

“el-Mubdi”

Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
(10:4) (10:34) (27:64) (29:19) (85:13)

60

“el-Mui’d”

Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
(10:4) (10:34) (27:64) (29:19) (85:13)

61

“el-Muhyi”

İhya eden, dirilten, can bağışlayan,sağlık veren.
(3:156) (7:158) (15:23) (30:50) (57:2)

62

“el-Mumit”

Canlı   mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
(3:156) (7:158) (15:23) (57:2)

63

“el-Hayy”

Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi
(2:255) (3:2) (20:111) (25:58) (40:65)

64

“el-Kayyum”

Yarattıklarının işini çeviren,  her işleneni bilen, evveli olmayan.
(2:255) (3:2) (20:111)

65

“el-Vacid”

İstediğini, istediği vakit bulan.

66

“el-Macid”

Kadri ve şanı büyük, kerem ve hoşgörüsü bol.

67

“el-Vahid”

Tek. Zat’ında, sıfatlarında, isimlerinde, ef’alinde ortağı ve benzeri olmayan.
(2:163) (5:73) (9:31) (18:110) (37:4)

68

“el-Samed”

Her şeyin muhtaç olduğu, fakat hiç birşeye muhtaç olmayan.
(112:2)

69

“el-Kâdir”

İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
(6:65) (36:81) (46:33) (75:40) (86:8)

70

“el-Muktedir”

Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
(18:45) (54:42) (54:55)

71

“el-Mukaddim”

İstediğini öne getiren, öne alan.

72

“el-Muahhir”

İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
(71:4)

73

“el-Evvel”

Her şeyden önce var olan.
(57:3)

74

“el-Ahir”

Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
(57:3)

75

“el-Zahir”

Varlığı sayısız delillerle açık olan.
(57:3)

76

“el-Batın”

Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.
(57:3)

77

“el-Vâli”

Evreni   ve evrendeki bütün olayları tek başına idare eden.

78

“el-Müteâlî”

Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.
(13:9)

79

“el-Berr”

Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
(52:28)

80

“el-Tevvâb”

Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
(2:37) (2:128) (4:64) (49:12) (110:3)

81

“el-Muntakîm”

Günahkarlara, adaletiyle, hakettikleri cezayı veren.
(32:22) (43:41) (44:16)

82

“el-Afuvv”

Affeden, mağfiret eden.
(4:99) (4:149) (22:60)

83

“el-Rauf”

Merhamet edici, pek şefkatli.
(3:30) (9:117) (57:9) (59:10)

84

“Mâlik’ül-Mülk”

Mülkün ebedi-ezeli sahibi.
(3:26)

85

“Zülcelâli ve’l İkrâm”

Hem azamet sahibi, hem fazl u kerem sahibi.
(55:27) (55:78)

86

“el-Muksit”

Hükümleri ve işleri  yerli yerinde olan.
(3:18)

87

” el-Cami’ “

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
(3:9)

88

“el-Ganiyy”

Çok zengin, hiç birşeye muhtaç olmayan.
(2:263) (3:97) (39:7) (47:38) (57:24)

89

“el-Muğni”

Dilediğine zenginlik veren,  müstağni kılan.
(9:28)

90

” el-Mani’ “

Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

91

“el-Darr”

Keder ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.

92

” el-Nafi’ “

Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

93

“el-Nur”

Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren, nur olan.
(24:35)

94

“el-Hadî”

Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
(25:31)

95

” el-Bedi’ “

Örneksiz, misalsiz ve hayret verici alemler yaratan.
(2:117) (6:101)

96

“el-Bakî”

Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
(55:27)

97

“el-Varis”

Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
(15:23)

98

“el-Reşîd”

Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.

99

“es-Sabûr”

Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan…

Celle Celâlühu.

____________________________________________________________________

[İlk rakamlar ismin geçtiği Sure numarasını ikinci rakamlar ise Ayet numarasını göstermektedir.]

 

Bir cevap yazın