Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim 

KUR’AN-I  KERİM TÜRKÇE MEALİ

-Kur’an-ı Kerim tertibine göre –

Kur’an-ı Kerim’in tamamının tek sayfa halinde konulması  halinde sayfanın açılmasının
güçleşeceği düşünülerek hemen hemen birbirine eşit boyutta 6 sayfa halinde web
üzerine konulması uygun bulundu.Okumak istediğiniz surenin bulunduğu link üzerinden
sayfaya ulaşabilirsiniz.Sayfalarda sureler Kur’an-ı Kerim’deki tertibe göre yer
almaktadırlar.

İndex :

I.Bölüm : 1.Fatiha, 2.Bakara,
3.Al-i İmran, 4.Nisa sureleri meali.

II.Bölüm : 5.Maide, 6.En’am,
7.A’raf, 8.Enfal, 9.Tevbe  sureleri meali.

III.Bölüm : 10.Yunus, 11.Hud,
12.Yusuf, 13.Ra’d, 14.İbrahim, 15.Hicr, 16.Nahl, 17.İsra, 18.Kehf  sureleri
meali.

IV.Bölüm : 19.Meryem, 20.Taha,
21.Enbiya, 22.Hacc, 23.Mu’minun, 24.Nur, 25.Furkan, 26.Şuara, 27.Neml,

28.Kasas,   29.Ankebut  sureleri meali.

V.Bölüm : 30.Rum, 31.Lokman,
32.Secde, 33.Ahzab, 34.Sebe, 35.Fatır, 36.Yasin, 37.Saffat, 38.Sad, 39.Zümer,

40.Mu’min, 41.Fussilet, 42.Şura, 43.Zuhruf, 44.Duhan, 45.Casiye, 46.Ahkaf sureleri meali.

VI.Bölüm : 47.Muhammed, 48.Fetih,
49.Hucurat, 50.Kaf, 51.Zariyat, 52.Tur, 53.Necm, 54.Kamer, 55.Rahman,

56.Vakıa, 57.Hadid, 58.Mücadele, 59.Haşr, 60.Mümtehine, 61.Saff, 62.Cuma,
63.Munafikun, 64.Teğabun,

65.Talak, 66.Tahrim, 67.Mülk, 68.Kalem, 69.Hakka, 70.Mearic, 71.Nuh, 72.Cin,
73.Müzzemmil,

74.Müddessir, 75.Kıyamet, 76.İnsan, 77.Mürselat, 78.Nebe’, 79.Naziat, 80.Abese,
81.Tekvir, 82.İnfitar,

83.Mutaffifin, 84.İnşikak, 85.Burûc, 86.Tarık, 87.A’lâ, 88.Gaşiye, 89.Fecr,
90.Beled, 91.Şems, 92.Leyl,

93.Duha, 94.İnşirah, 95.Tin, 96.Alak, 97.Kadr, 98.Beyyine, 99.Zilzal, 100.Adiyat,
101.Kari’a, 102.Tekasür,

103.Asr, 104.Hümeze, 105.Fil, 106.Kureyş, 107.Mâun, 108.Kevser, 109.Kâfirun, 110.Nasr,
111.Tebbet,

112.İhlas, 113.Felak, 114.Nâs.

INTERNET ÜZERİNDEKİ BAZI KUR’AN KAYNAKLARI :

Kuran meali:

http://www.geocities.com/SoHo/Cafe/1404/q.htm

Türkçe meal ve okunuşu(Husari,Huzeyfi):

http://quran.al-islam.com/TRK/

Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kur’an Tefsiri:

http://www.islam.gen.tr/TefsirT.htm

http://www.geocities.com/Hollywood/Academy/7702/menu.html

Ünlü Kur’an-ı Kerim Okuyucularından Tilavet:

http://alihssen.com/

http:/www.islamway.com/

Bir cevap yazın